Obchodní podmínky

Obecné podmínky

Článek I

Smluvní podmínky mezi společností Foto Šobáň (dále jen společnost) a zákazníkem se řídí obecnými smluvními podmínkami společnosti, (dále jen podmínkami) pokud není písemně stanoveno jinak. Sídlo společnosti: Veletiny 27, Hradčovice 68733 doručovací adresa: Mariánské nám.79, Uherské Hradiště 68601 IČ: 12415898, DIČ: CZ6910084610
 

Smluvní ceny, podmínky Článek II

Smlouva je uzavřena přijetím návrhu objednávky. Objednávka nahrazuje smlouvu. Všechny změny již schválené smlouvy (návrhu) nebo zrušení objednávky (vypovězení smlouvy) po dodání zboží bez souhlasu společnosti nelze, pokud není stanoveno jinak.
 
Ceny, daně a DPH

Článek III

Ceny jsou uváděné včetně 20% DPH a bez nákladů na poštovné a balné.

 

Podmínky doručení a dopravy Článek IV

Jsou učiněna všechna opatření, aby zboží bylo doručeno v nejkratším možném termínu: v zásadě se zboží vyrobí do 24 hodin od obdržení objednávky. Dodací termíny nejsou závazné. Společnost nepřejímá zodpovědnost za újmu vyvstávající, nedodržením dodací lhůty, pokud není stanoveno jinak. Zákazník nemůže odmítnout dílčí dodávku zboží.
 
Transport Článek V

Zodpovědnost za zničení nebo poškození zboží přechází na zákazníka při předání zboží k transportu. Poslední možností přenesení zodpovědnosti na zákazníka vzniká v okamžiku, kdy zboží opouští místo odeslání. Během transportu nese společnost zodpovědnost pouze za škody způsobené záměrně, nebo nedbalostí. Společnost si vyhrazuje právo na výběr trasy, způsob transportu a balení. Expresní doprava a ostatní zvláštní požadavky jsou prováděny na náklady zákazníka.
 
Vlastnická práva podmínek dalšího prodeje a zodpovědnost Článek VI

Společnost si vyhrazuje vlastnická práva na zboží, dokud všechny nároky společnosti, včetně budoucích nároků vycházejících z obchodních vztahů a ze smluv uzavřených v současnosti a budoucnosti, nejsou uhrazeny. To platí také v případě, kdy jednotlivé, nebo všechny nároky byly pojaty/koncipovány/formulovány do posledního vyúčtování a byla potvrzena platební bilance. Zákazník je oprávněn v souladu s odpovídajícími právními stanovami a pravidly četných obchodních vztahů dále prodávat zboží pod podmínkou, že s prodejem zboží budou všechny nároky vyvstávající ze smlouvy postoupeny společnosti. Jestliže zákazník se zbožím dále manipuluje nebo zboží spojí/smontuje s jiným zbožím a prodá je, zákazník v tom okamžiku postupuje společnosti nároky, vyvstávající z prodeje třetí straně v rozsahu, který odpovídá hodnotě použitého našeho zboží, a všechna dodatečná práva a první nárok. Toto nemá vliv na právo společnosti vynutit si nároky od zákazníka. Společnost se zavazuje, že nebude vymáhat své nároky, pokud zákazník řádně splní své závazky vůči společnosti. Společnost si vyhrazuje právo zajistit všechny informace potřebné k proplacení eventuálně k vymáhání svých nároků. Zákazník je povinnen tyto informace dodat na požádání. Podobně, zákazník je povinnen oznámit cesi/postoupení nároků dlužníkům/plátcům vázaných na základě nároků. Pokud bude platební povinnost prodejce stanovena v souvislosti s uhrazením zákazníkovy prodejní ceny, nedojde ani k přesunu vlastnictví ani k zániku nároku vyvstávajícího z dodání zboží dříve, než dojde k zaplacení účtu skrze zákazníka jako směnečného dlužníka.
 
Odpovědnost - zakázkové a jednotlivé produkty Článek VII

Nákresy, návrhy, testovací tisky, vzorky a podobné úkoly jsou na náklady zákazníka. Jestliže zákazník potvrdí předložené návrhy (výkresy, vzorky), riziko možných nedostatků v kvalitě zboží, s výjimkou vad způsobených chybou ve výrobě, je cedováno v okamžiku, kdy zákazník schválí výrobu zboží v dané kvalitě. Barevné reprodukce nemohou být reklamovány kvůli menším odchylkám od originálů, které jsou způsobené technologií tisku. Zboží, které je obtížné vyrobit v přesném počtu, bude vyúčtováno podle dodaného množství. Odchylka 5% a méně nemůže být předmětem reklamace. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost za ztracení nebo zničení žádného uměleckého díla běhěm transportu. Společnost si vyhrazuje právo upravit dodané umělecké dílo do tisknutelného formátu.
 
Záruka a reklamace

Článek VIII

Na naše zboží je poskytnuta záruka dle Občanského zákoníku (není-li uvedeno jinak, tak platí šest měsíců).

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Abychom zákazníkům vyšly vstříc lze případné reklamace uplatnit u prodejce spolu s předložením prodejního dokladu nebo na fotozdomu@seznam.cz 

 

Autorská a vlastnická práva Článek IX

Nabídky, layout, vzory a ostatní materiály jsou majetkem společnosti. Nesmí být zprostředkovány třetí osobě bez souhlasu společnosti. Společnost si vyhrazuje právo používat vzorky nebo zobrazení dodaného zboží pro vlastní budoucí komerční záměry. Zboží může být výrobcem označeno vyhovujícím způsobem. Zákazník se zavazuje, že uskutečněním objednávky nebudou narušena práva třetí osoby. Obsah informačních a propagačních materiálů společnosti není závazný. Tiskové chyby, omyly a změny jsou vyhrazeny.
 
Platební podmínky Článek X

Úrok se sazbou 0,05% za den je účtován při každém zpoždění platby. Při vzdálených dodávkách nebo při objednávce většího množství výrobků může být požadována platba předem, případně záloha. Po vypršení doby splatnosti stanovené ve třetí žádosti o zaplacení je společnost nucená začít prosazovat své nároky; všechny výdaje s tím související, včetně výdajů za právní zastupování, budou na dlužníkovy náklady.
 
Prohlášení, závěrečná opatření

Článek XI

V případě, že některé opatření z těchto podmínek pozbyde platnosti, platnost ostatních opatření tím nebude ovlivněna. Všechny právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí českým právním řádem.

fotozdomu@seznam.cz
603272082

Navštivte naši prodejnu

Otevírací doba
8,00-17,00, pondělí až pátek
Provozovatel
Foto Šobáň, IČ12415898